Uit het VOI©E-jaarverslag 2013 blijkt dat alle VOI©E-leden beschikken over het geactualiseerde CBO-Keurmerk en dat in 2013 geen klachten over een door een CBO in rekening gebrachte vergoeding zijn ingediend. Zorgen bestaan er over de nationale kop op de Europese richtlijn collectief beheer in de huidige Wet Toezicht, wat een negatieve invloed kan hebben op de concurrentiepositie van Nederlandse CBO’s.

VOI©E jaarverslag 2013: auteursrecht geen rustig bezit
In de algemene ledenvergadering van VOI©E op 10 juni jl. is het VOI©E jaarverslag 2013 vastgesteld. Voorzitter Job Cohen constateert in zijn voorwoord dat VOI©E ook in 2013 als overkoepelende organisatie de belangen van de rechthebbenden heeft behartigd door verder te werken aan een goede interne organisatie, door de sector te vertegenwoordigen in contacten met ministeries, politiek en bedrijfsleven, en, meer in het algemeen, door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het auteursrecht, “dat door de pijlsnelle ontwikkelingen op digitaal gebied geen rustig bezit is.”

Alle VOI©E-leden in 2013 opnieuw gecertificeerd
De collectieve beheersorganisaties verdienen het keurmerk als ze aan strikte voorwaarden voldoen na een onafhankelijke jaarlijkse toetsing door het Keurmerkinstituut. VOI©E werkt voortdurend samen met de Commissie van Belanghebbenden, waarin ook het betalingsplichtige bedrijfsleven vertegenwoordigd is, aan de verdere verbetering van het Keurmerk.
In 2013 is met name de financiële verslaglegging waar mogelijk via de keurmerkcriteria geharmoniseerd en daardoor onderling beter vergelijkbaar gemaakt.
Alle VOI©E-leden zijn in het verslagjaar opnieuw gecertificeerd.

Zorg voor negatieve invloed op concurrentiepositie Nederlandse CBO’s
Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Toezicht op
1 juli 2013 vallen alle collectieve beheersorganisaties in Nederland onder het toezicht; zij moeten voldoen aan concrete eisen ten aanzien van transparantie en beheerskosten. De meeste wettelijke eisen werden via zelfregulering al getoetst voor het CBO-Keurmerk; daardoor is er voor de huidige praktijk van CBO’s na 1 juli 2013 niet veel veranderd.
Een aantal bepalingen in de Wet Toezicht is aangehouden totdat daar meer duidelijkheid over zou komen in de Europese Richtlijn collectief beheer. VOI©E constateert dat de Nederlandse Wet Toezicht op een aantal punten strenger is dan de Europese Richtlijn, wat een negatieve invloed kan hebben op de concurrentiepositie van Nederlandse CBO’s. VOI©E zal in haar contacten met de overheid haar zorg hierover blijven benadrukken en zal hier scherp op blijven letten bij de Nederlandse implementatie van de Richtlijn die voorzien is in 2016.

Geen geschillen
Voor de beslechting van geschillen over de billijkheid van een in rekening gebrachte vergoeding  kunnen betalingsplichtigen sinds de inwerkingtreding van de Wet Toezicht op 1 juli 2013 een beroep doen op de onafhankelijke Geschillencommissie Auteursrechten. Vanaf 1 oktober 2011 was dat door VOI©E al mogelijk gemaakt voor geschillen over de toepassing van tarieven. In 2013 zijn geen klachten over een door een CBO in rekening gebrachte vergoeding, noch over de billijkheid daarvan, ingediend.

Download hier het volledige jaarverslag.

12-06-13.