Gemengde gevoelens bij verdediging speerpuntenbrief auteursrecht

Rechthebbenden zijn blij met de bereidheid van het kabinet serieus werk te willen maken van handhaving en het creŽren van ondersteunende wetgeving ter zake, maar onthutst door de onjuiste en misleidende informatie waarmee de voorgenomen afschaffing van de thuiskopievergoeding wordt verdedigd.

Blij met aanpak inbreuk faciliterende diensten
In een eerste reactie op de reactie van de regering op het Verslag van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie over de speerpuntenbrief auteursrecht 20©20 onderschrijven de rechthebbenden, verenigd binnen het Platform Makers, het Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E, de noodzaak tot ondersteunende wetgeving ten behoeve van de handhaving van auteurs- en naburige rechten. Hoewel op onderdelen van de kabinetsplannen door rechthebbenden verschillend gedacht wordt, ondersteunen zij eendrachtig het streven handhaving te richten op websites en diensten die inbreuk op auteursrechten maken en/of structureel faciliteren, waarbij de benadering van consumenten van voorlichtende aard is.
Ook benadrukken zij het belang ISPís daarbij op hun (mede)verantwoordelijkheid voor illegale handelingen op het net te kunnen aanspreken.

Voorgenomen thuiskopiebeleid onthutsend
Onthutsend is de wijze waarop het kabinet verdedigt dat de thuiskopievergoeding nu kan worden afgeschaft. Terwijl uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de meerderheid van door consumenten gemaakte kopieŽn niet afkomstig is van internet, kwalificeert de regering dit nu als minimaal. In heel Europa bestaan dergelijke vergoedingstelsels, terwijl die landen overigens in de meeste gevallen daarnaast ook een downloadverbod hebben ingevoerd. De regering beroept zich nu op de enige uitzondering in Europa, namelijk Engeland, en is nu zelfs tegenstander van het voornemen van de Europese Commissie om een mediator aan te stellen voor Europese harmonisatie van thuiskopieregelingen. Dit terwijl Nederland jarenlang heeft getalmd de huidige regeling aan te passen aan de digitale ontwikkelingen met een beroep op gewenste harmonisatie en in Brussel in het verleden herhaaldelijk op harmonisatie heeft aangedrongen. De schade voor Nederlandse rechthebbenden bedraagt inmiddels al tientallen miljoenen, terwijl de positieve effecten van de aangekondigde maatregelen nog moeten worden afgewacht. Dit is niet te rijmen met de verbetering van de inkomenspositie van auteurs en uitvoerende kunstenaars die de regering zegt voor te staan.

Wetsvoorstel toezicht als stok achter de deur
De regering kwalificeert het wetsvoorstel toezicht als stok achter de deur als zelfregulering tekortschiet. In dat verband geeft het kabinet aan tevreden te zijn met de resultaten van werkgroep Pastors. Het eindrapport van de werkgroep is bij de beantwoording gevoegd en daarin kan men lezen dat veel van de in het wetsvoorstel uit 2008 genoemde voorstellen inmiddels in overleg met het bedrijfsleven is of wordt opgelost. Daar komt nog bij dat per 1 november op basis van zelfregulering de onafhankelijke geschillencommissie voor klachten van ondernemers van start gaat, zoals onlangs bekend is gemaakt door VOI©E.

Het 68 paginaís omvattende document moet nog nader worden geanalyseerd en zal ongetwijfeld nog de nodige commentaren uit kringen van rechthebbenden en andere belanghebbenden oproepen.

07-10-11

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.