Presentatie eindrapport Pastors

Op 6 september jongstleden presenteerde Marco Pastors, als onafhankelijk voorzitter van de werkgroep Verbetering Incasso Auteursrecht zijn eindrapport aan staats-secretaris Teeven. Pastors concludeert dat zeer behoorlijke resultaten zijn gehaald in het overleg tussen VNO-NCW, MKB-Nederland en VOI©E. Dat betekent echter niet dat er geen kwesties meer zijn en dat iedereen tevreden is. 

Een overzicht van de bereikte resultaten per project
• De CBO’s Buma, Sena en Videma nemen deel in de basisregistratie die jongstleden mei in gebruik is genomen. Door de basisregistratie zijn CBO’s in staat desgewenst één verzamelfactuur te sturen. De basisregistratie bevat inmiddels ook de door de Werkgroep gewenste portaalfunctie mijnlicentie.nl, die eigenlijk pas later was gepland.
• Met het CBO-Keurmerk is het project operationalisering van de VOI©E-Gedragscode conform de wens en het advies van de werkgroep afgerond.
• VOI©E heeft vanaf haar oprichting een eigen klachtenloket ingericht. Van gebruikerszijde is aangegeven dat men over de klachtenafhandeling via VOI©E tevreden is. De klachtenregelingen voor het betalende bedrijfsleven zijn geüniformeerd en tevens onderdeel van het CBO-keurmerk. Deze klachtenregeling voorziet in onafhankelijke geschillenbeslechting. Onafhankelijke geschillenbeslechting is nog niet volledig ingevoerd vanwege voorgenomen integratie met de op grond van het ‘Wetsvoorstel versterking en verbreding van het Toezicht op collectieve beheersorganisaties Auteursrecht’ aan te wijzen geschillencommissie. VOI©E en VNO-NCW en MKB-Nederland hebben vanwege de opgelopen vertraging bij de behandeling van genoemde Wet overeenstemming bereikt om via de weg van zelfregulering per 1 oktober 2011 vooruitlopend alvast te starten met onafhankelijke geschillenbeslechting door de Stichting Geschillencommissies in geval van geschillen over de toepassing van door CBO’s in rekening gebrachte vergoedingen. Deze regeling sluit qua reglementering en uitvoering aan op de voorgenomen wettelijke regeling. VOI©E staat garant voor geraamde meerkosten indien deze zelfregulering te zijner tijd moet worden omgezet op grond van de wet.
• In het project gezamenlijk onderhandelen zijn de vergoedingsregelingen voor diensten van branches geharmoniseerd. Deze harmonisatie van de vergoedingsregeling is budgetneutraal ingevoerd, de winst zit in transparantie. Tevens is de wijze van indexering van tarieven door Buma, Sena, Videma en Reprorecht geharmoniseerd. Er zijn nog geen concrete resultaten behaald met het harmoniseren van tariefgrondslagen. Partijen zijn het er nog niet over eens hoe dit probleem moet worden opgelost.
• In het eerste rapport van de werkgroep uit 2009 was afgesproken een gezamenlijke publicatie te maken, over achtergronden en uitvoering van het auteursrecht. Dit project is nog niet gerealiseerd. Het streven is dat de uitkomsten van het project tot nu toe, waarin vooral ook heel veel is verhelderd, dit najaar in een gezamenlijke communicatie naar buiten worden gebracht.

De reacties
Marco Pastors stelt vast dat sinds 17 oktober 2008, toen de gezamenlijke brief van VNO-NCW, MKB-Nederland en VOI©E naar de Minister van Justitie en de staatssecretaris van Economische Zaken is gestuurd, het partijen is gelukt om ondanks de belangentegenstellingen en het stroeve verleden stappen vooruit te zetten. Als voorzitter kijkt hij tevreden naar wat door partijen is bereikt, maar vindt hij dat er nog steeds veel te verbeteren en te wensen over is, zowel voor bedrijfsleven, CBO’s als rechthebbenden, en vanzelf zal het naar zijn mening niet gaan.
MKB-Nederland voorzitter Biesheuvel onderschrijft dat er positieve stappen zijn gezet, maar de kern van het probleem blijft in zijn ogen de onduidelijkheid over de opbouw van tarieven en hij betwijfelt of partijen hier in onderling overleg uit kunnen komen.
Volgens VOI©E-voorzitter Kosto is via zelfregulering al veel bereikt en blijft VOI©E bereid om hieraan verder te werken in goed overleg met het bedrijfsleven.

Het vervolg
Staatssecretaris Teeven toonde zich, mede namens minister Verhagen, tevreden met de resultaten en complimenteerde de voorzitter met zijn goede werk, maar hij ziet voor de nabije toekomst nog wel de nodige voetangels en klemmen. Over het vervolg wil hij nog even nadenken en overleggen met minister Verhagen, en daarover ook discussiëren met de Kamer. Naar verwachting zal hij het eindrapport van ‘de werkgroep Pastors’ daarbij aan de Kamer ter informatie aanbieden.

09-09-11

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.