Kamervragen GroenLinks over aandeel auteursrechten in de doorstroom van 12,3 biljoen euro

Vragen van het lid Braakhuis (GroenLinks) aan de staatssecretaris van FinanciŽn over het door DNB verstrekte getal van 12,3 biljoen euro dat in totaal jaarlijks door Nederland instroomt en uitstroomt. (Ingezonden 21 april 2011)

1 - Bent u bereid een uitsplitsing van de in het onderwerp van deze vragen bedoelde cijfers uit de statistische rapportage van DNB te doen toekomen naar de verschillende offshore financial centers die betrokken zijn bij deze transacties? 1) Bent u ook bereid de categorie overige landen nader uit te splitsen?
2 - Bent u bereid een uitsplitsing van deze cijfers uit de statistische rapportage van DNB te doen toekomen naar de soorten ondernemingen die betrokken zijn bij deze financiŽle stromen?
3 - Hoe groot zijn de in ons land geÔncasseerde en vervolgens doorgesluisde opbrengsten aan intellectueel eigendom, uitgesplitst naar royalty's, auteursrechten en licentieopbrengsten van deze ondernemingen en hoeveel belasting wordt hierover afgedragen in Nederland? Hoeveel tijd zit er tussen het incasseren en het doorsluizen van deze gelden?
4 - Hoe verhouden de Nederlandse belastingpercentages op royalty's, auteursrechten en licentieopbrengsten zich tot de gehanteerde percentages in de landen van bestemming en zijn er omvangrijke verschillen in de voor de belastingheffing in aanmerking te nemen grondslag? Kunt u de Kamer geruststellen dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat er hier sprake is van grootschalige belastingontwijking?
5 - Bent u bereid het in kaart brengen van informatie over de omvang van de geldstromen die in andere OESO-landen lopen via brievenbusmaatschappijen in internationaal verband op de agenda te plaatsen om zodoende ongewenste effecten beter te kunnen inschatten en bestrijden? 2)
6 - Kunt u inzicht geven in de meest voorkomende voorgelegde rechtshandelingen en fiscale structuren en de meest voorkomende organisatiestructuren waar we mee te maken hebben bij deze geldstromen? 3) Hoe vaak komt het voor dat geen zekerheid vooraf kan worden verstrekt omdat sprake is van vermoedens over betrokkenheid bij activiteiten als witwassen, steekpenningen, ernstige vermogensdelicten en/of terrorismefinanciering of een internationale boycot?
7 - Kunt u uw antwoorden, al dan niet ontdaan van bedrijfsgegevens, verstrekken vůůr het algemeen overleg Fiscaal Verdragsbeleid 2011 dat is gepland op 28 april a.s.?

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010-2011, nr. 1843
2) In genoemd antwoord geeft u aan dat DNB geen gegevens heeft over de omvang van de geldstromen die in andere OESO landen lopen via brievenbusmaatschappijen.
3) In genoemd antwoord geeft u ook aan dat voordat zekerheid vooraf wordt gegeven over de fiscale gevolgen van een voorgenomen rechtshandeling of fiscale structuur, informatie wordt opgevraagd over de wereldwijde organisatiestructuur van het concern.

21-04-11

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.