Speerpuntenbrief Auteursrecht 20Š20

Staatssecretaris Teeven van V&J heeft vandaag de speerpuntenbrief Auteursrecht 20©20 mede namens minister Verhagen (EL&I) en staatssecretaris Zijlstra (OC&W) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees hier de speerpuntenbrief.

Paragraaf 1 beschrijft de veranderende omgeving van het auteursrecht en de naburige rechten. In paragraaf 2 wordt ingegaan op de uitgangspunten die dit kabinet in het auteursrechtbeleid wil hanteren. Paragraaf 3 bevat een reactie op het onderzoek "Wat speelt er" (onderzoek makers).
Paragraaf 4 geeft een overzicht van de vier speerpunten waar ik me in deze kabinetsperiode op wil richten. Deels borduren zij voort op projecten die al in gang zijn gezet. De speerpunten zijn:
1. Het vergroten van het vertrouwen in het auteursrecht en de auteursrechtorganisaties. In dat verband wil ik het wetsvoorstel toezicht, dat thans in de Kamer aanhangig is, overnemen.
2. Het versterken van de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van exploitanten door middel van een wetsvoorstel auteurscontractenrecht.
3. Het bevorderen en beschermen van nieuwe bedrijfsmodellen op internet door een wetsvoorstel ter bestrijding van inbreukfaciliterende websites en een herbezinning op de thuiskopie-exceptie. Daartoe wordt het downloaden uit evident illegale bron onrechtmatig verklaard in combinatie met een afgewogen handhavingskader waarin een balans wordt gevonden tussen de bescherming van rechthebbenden en het belang van een open internet.
4. Het steunen van de Europese plannen om digitaliseringsprojecten en het behoud van cultureel erfgoed te faciliteren en om de territoriale beperkingen van auteursrechtlicenties terug te dringen. Daarnaast wil ik inzetten op een fair-use exceptie in de richtlijn auteursrecht.

Deze speerpunten kunnen onafhankelijk van elkaar in gang worden gezet.
1. Het wetsvoorstel toezicht (Kamerstuknr. 31 766) is reeds bij de Kamer aanhangig en kan wat het kabinet betreft voortvarend in behandeling worden genomen.
2. Een wetsvoorstel auteurscontractenrecht zal in de zomer van 2011, aan de hand van de uitkomsten van de consultatie over het voorontwerp van het vorige kabinet, aan de ministerraad worden aangeboden.
3. Een voorontwerp van een wetsvoorstel voor de handhaving van het auteursrecht op internet en de herbezinning op de thuiskopie-exceptie zal in de loop van 2011 gereed kunnen zijn.
4. Verwacht wordt dat de Europese Commissie de komende maanden voorstellen presenteert ten aanzien van het collectief beheer, handhaving van intellectuele eigendom en digitaliseringsprojecten/verweesde werken. Zodra die voorstellen gereed zijn, zal de Kamer daarover langs de gebruikelijke weg worden geīnformeerd.

11-04-11

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.