Keurmerk voor auteursrechtenorganisaties

Alle collectieve beheersorganisaties (CBOs) die lid zijn van de brancheorganisatie van Nederlandse collectieve beheersorganisaties voor auteurs- of naburige rechten VOI©E implementeren dit jaar nog een groot aantal bindende gedragsregels. Deze CBOs (zoals Buma/Stemra, Sena, Reprorecht en Videma) verdienen het CBO-Keurmerk als ze aan strikte voorwaarden voldoen na een onafhankelijke jaarlijkse toetsing door het Keurmerkinstituut. Met de instelling van dit keurmerk is de huidige Gedragscode van VOI©E in overleg met het bedrijfsleven omgezet in concrete en toetsbare normen voor transparantie en kwaliteit.

Het kwaliteitskeurmerk geeft vertrouwen aan belanghebbenden (rechthebbenden, gebruikers, overheid en toezichthouder) dat het collectief beheer op een goede wijze wordt uitgeoefend. Zo bevat het keurmerk regels voor omgaan met rechthebbenden: voor tijdige en volledige verdeling van de gelden, voor normering van kosten, voor inspraak in het beheer van gelden en voor de eventuele besteding van gelden aan sociaal-culturele doelen. Maar ook regels voor transparantie en service aan gebruikers en betalingsplichtigen, zoals voor het overleg over tarieven, regels voor volledige en transparante informatievoorziening en strikte regels en termijnen voor het afhandelen van eventuele klachten van gebruikers, met zo nodig onafhankelijke geschillenbeslechting.

Toezicht
Onderdeel van het keurmerk is een periodieke rapportering door alle CBOs aan het bij wet ingestelde College van Toezicht voor Auteurs- en Naburige Rechten met alle informatie die het College van de CBOs verlangt. Er zijn momenteel 17 CBOs in Nederland actief, die allemaal lid zijn van VOI©E.
De Keurmerkcriteria zijn er op gericht dat de rechthebbenden zoveel mogelijk via zelfregulering invulling geven aan de wettelijke normen. Zo ontstaat er een goede wisselwerking met het College, zodat zelfregulering en wettelijk toezicht complementair zijn. VOI©E heeft er dan ook alle vertrouwen in dat het College het CBO-keurmerk positief waardeert.

Onafhankelijke certificatie
Het Keurmerkinstituut verricht als onafhankelijke certificerende instelling de jaarlijkse audits, beheert het keurmerk en publiceert op zijn website de actuele gegevens van de keurmerkhouders. De eerste audits zullen in het najaar van 2011 worden verricht. VOI©E gaat ervan uit dat al haar leden voor het einde van dit jaar voorzien zijn van het CBO-Keurmerk.

Om de certificering van CBOs af te stemmen op maatschappelijk gewenste ontwikkelingen en de onpartijdigheid van de uitvoering te bewaken heeft VOI©E een adviescollege ingesteld: de Commissie van Belanghebbenden. Deze Commissie is samengesteld uit de drie kringen van de belangrijkste belanghebbende partijen: de gebruikers en/of betalingsplichtigen (aangewezen door VNO-NCW en MKB-Nederland), de rechthebbenden en de CBOs. Het Keurmerkinstituut levert hiervoor de onafhankelijke voorzitter. Het CBO-Keurmerk is een van de tastbare resultaten van de werkgroep die VNO-NCW, MKB Nederland, VOI©E en de ministeries van Justitie en EZ hebben ingesteld, onder voorzitterschap van Marco Pastors (de werkgroep Pastors).

Het Keurmerkinstituut is een onafhankelijke organisatie gericht op verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en accommodaties voor consumenten.

29-03-11

Zie ook:

CBO-Keurmerk haalt wetsvoorstel in
Totstandkoming van het CBO-Keurmerk
Hoe komt een CBO aan een keurmerk?
De belangrijkste Keurmerk-criteria
Handboek en voorlichting voor medewerkers CBO's
Met dank aan...
Het beeldmerk
Documentatie CBO-Keurmerk

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.