De belangrijkste Keurmerk-criteria

De belangrijkste Keurmerkcriteria zijn hier kort samengevat op een rij gezet. De formele Keurmerkdocumenten zijn hier te vinden.

(Bestuur van) de CBO
Voor het CBO-Keurmerk komen uitsluitend cboís  in aanmerking die in Nederland op structurele basis en zonder winstoogmerk vergoedingen voor auteursrechten en/of naburige rechten innen en/of reparteren. In het bestuur dienen alle categorieŽn van rechthebbenden te zijn vertegenwoordigd in een statutair bepaalde verhouding.
De leden van VOI©E ontwikkelen dit jaar in overleg met het College van Toezicht 'Richtlijnen en regelingen goed bestuur en integriteit'. De CBO zal deze Richtlijnen binnen drie maanden na inwerkingtreding onderschrijven. 

Omgaan met rechthebbenden
De CBO dient in de statuten/reglementen aan te geven op welke wijze rechthebbenden inspraak krijgen in aanpassingen van die statuten/reglementen, het eventuele beleggingsbeleid en het beleid inzake inhouding en besteding van gelden voor sociaal-culturele doeleinden ('socu-gelden'). Ten minste een keer per jaar moet een ledenvergadering of een vergadering van aangeslotenen worden gehouden. De inspraak mag ook worden geregeld via een consultatie of door middel van een structuur met sectiebesturen.
Ook dient de CBO een klachten- en geschillenregeling voor rechthebbenden te hebben en op de website duidelijk te maken wat daarvoor de procedure is.

Omgaan met gebruikers en/of betalingsplichtigen
De CBO dient voor transparantie te zorgen ten aanzien van de rechten die de CBO vertegenwoordigt, tarieven, vergoedingsgrondslagen, betalings- en licentievoorwaarden en standaardovereenkomsten of -regelingen, waarbij gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden.
Tenzij de Auteurswet of de Wet naburige rechten anders bepalen, stelt de CBO tarieven vast in overleg met representatieve gebruikersorganisaties conform het Onderhandelingsprotocol. Er blijft wel ruimte voor rechthebbenden om op basis van hun individuele recht een individueel tarief te hanteren en voor goed werkende individuele licentiepraktijken.
Ook voor gebruikers moet er een klachten- en geschillenregeling zijn, die duidelijk op de website kenbaar wordt gemaakt. Alle CBOís moeten een klachtenregister gaan bijhouden.

Informatieverstrekking / inhoud jaarverslag
De CBO verstrekt periodiek financiŽle en andere relevante gegevens aan het CvTA aan de hand van het template dat door het CvTA is ontwikkeld in samenspraak met de werkgroep FinanciŽn.

In het jaarverslag moeten onder meer aan de orde komen: norm voor de hoogte van de beheerskosten, socu-bestedingen, beleggingen en beleggingsbeleid, wijze van beheer en verdeling van gelden, het jaar van toetsing van het/de repartitiereglement(en); namen bestuursleden en de categorieŽn die zij vertegenwoordigen, nevenfuncties en bezoldiging van bestuurders en van degenen die met de dagelijkse leiding zijn belast (een opgave die herleid kan worden tot een natuurlijke persoon mag achterwege blijven, in dat geval is vertrouwelijke opgave aan het CvTA voldoende).

De volgende informatie moet in elk geval op de eigen website staan en op verzoek kosteloos worden verstrekt aan rechthebbenden/gebruikers: jaarverslag; statuten en repartitiereglementen plus recente wijzigingen die hier nog niet in zijn verwerkt; klachten- en geschillenregeling; algemeen geldende tarieven, tariefgrondslagen,  licentievoorwaarden en vergoedingsregeling voor diensten van branches in geval van brancheregelingen; mate van representativiteit en de wijze waarop wel of geen vrijwaring wordt gegeven voor claims van niet-vertegenwoordigde rechthebbenden; betalingstermijnen en gevolgen van overschrijding.

Repartitie
Repartitiereglementen moeten minimaal eens in de drie jaar door het bestuur op actualiteit en bruikbaarheid worden getoetst. De uitkomst van deze toetsing wordt in het jaarverslag opgenomen.
Op grond van richtlijnen van het CvTA kan een CBO jaarlijks maximaal 15% van de incasso reserveren voor socu-doeleinden.
Repartitie moet plaatsvinden binnen drie kalenderjaren volgend op het kalenderjaar waarin de vergoeding is geÔnd. Na die drie kalenderjaren kan de CBO een gemotiveerd percentage van de vergoeding in het betreffende kalenderjaar gedurende maximaal twee kalenderjaren blijven reserveren voor na-claims van rechthebbenden. Dit percentage wordt met onderbouwing in het jaarverslag vermeld.
Gelden die niet binnen drie jaar kunnen worden gereparteerd en die ook niet (kunnen) worden toegevoegd aan een socu-reservering, worden in het daaropvolgende kalenderjaar toegevoegd aan de voor alle rechthebbenden voor repartitie beschikbare gelden.
Bij de individuele uitkering van repartitiegelden verstrekt de CBO een duidelijke beschrijving van de toegepaste verdelingsregels, inhoudingen en bijzondere ophogingen of verlagingen.

Samenwerking CBOís met derden en met andere CBOís
Wanneer een CBO voor haar primaire activiteiten, inning en/of verdeling, samenwerkt met een derde partij blijft de CBO er zelf verantwoordelijk voor dat een en ander gebeurt conform de statuten en reglementen. In een overeenkomst met de derde worden de voorwaarden vastgelegd. Bij ernstig tekortschieten van de derde in de uitvoering wordt de samenwerking beŽindigd.
Als een CBO voor haar primaire activiteiten samenwerkt met een andere in Nederland gevestigde CBO, dan dient deze ook over het CBO-Keurmerk te beschikken of aantoonbaar aan de criteria te voldoen.

Klachten- en geschillenregeling
Een klacht over een in rekening gebrachte vergoeding is ontvankelijk als de gebruiker/betalingsplichtig deze heeft ingediend binnen drie maanden na factuurdatum.
De CBO geeft duidelijk aan, onder meer op de website, op welke wijze een klacht kan worden ingediend.
Binnen een maand na ontvangst van de klacht stuurt de CBO bericht aan de klager over de beslissing op de klacht, dan wel dat de klacht in behandeling is genomen. Beslissing op de klacht dient binnen twee maanden gegeven te zijn. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting overigens niet op.
Als een klacht niet binnen twee maanden is afgehandeld, of niet naar tevredenheid van de klager, heeft de klager tot drie maanden na de ontvangst van de klacht door de CBO de tijd om zijn klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Auteursrecht. De CBO dient de klager te wijzen op deze mogelijkheid.

29-03-11

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.