CBO-Keurmerk

Met het CBO-Keurmerk wil VOI©E kwaliteit en transparantie bevorderen in alle aspecten van de uitoefening van het rechtenbeheer door collectieve beheersorganisaties (CBO's) en in hun voorlichting daarover. Door het keurmerk ontstaat een basis voor vergelijking en kunnen best practices worden gedeeld.

Alle CBOs die lid zijn van VOI©E zijn in het najaar van 2011 voor het eerst gecertificeerd voor het CBO-Keurmerk. Jaarlijks wordt door een onafhankelijke auditor getoetst of de CBO's aan de keurmerkcriteria blijven voldoen. Eind 2014 is het keurmerk weer voor alle CBO's met een jaar verlengd.
De normen en vereisten voor het CBO-Keurmerk worden voortdurend gevalueerd en waar nodig verbeterd of aangepast. Dit gebeurt in samenspraak met alle belanghebbenden, waaronder het voor auteursrechten betalende bedrijfsleven.

Per 1 januari 2015 is een nieuwe versie van de keurmerkcriteria in werking getreden.

Objectiviteit gewaarborgd
Het CBO-Keurmerk wordt verleend nadat een onafhankelijke certificeerder, het Keurmerkinstituut, een bindend certificatieadvies heeft afgegeven. VOI©E heeft hierin dus geen zelfstandige bevoegdheid. Door de toetsing door een onafhankelijke instantie te laten uitvoeren is de objectiviteit van de bindende certificatieadviezen gewaarborgd. Op de website van het Keurmerkinstituut staat een actueel overzicht van de CBOs aan wie het CBO-Keurmerk is verleend.
De keurmerkcriteria zijn opgesteld door een Commissie van Belanghebbenden, waarin vertegenwoordigers van het voor auteursrechten betalende bedrijfsleven (aangesteld door VNO-NCW en MKB-Nederland) 50% van de stemmen hebben. De keurmerkcriteria worden jaarlijks getoetst door het Keurmerkinstituut.

Integer bestuur
Voor het CBO-Keurmerk komen organisaties in aanmerking die in Nederland op structurele basis en zonder winstoogmerk vergoedingen voor auteursrechten en/of naburige rechten innen en verdelen. De CBO moet zich houden aan de Richtlijnen goed bestuur en integriteit, waarop het College van Toezicht Auteursrechten toeziet. Deze richtlijnen gaan onder andere over transparantie van het bestuursmodel, onafhankelijk toezicht op het bestuur en het uitsluiten van belangenverstrengeling. De richtlijnen bevatten ook een meldprocedure voor het melden van misstanden met een extern onafhankelijk meldpunt. 

Belangen van rechthebbenden en gebruikers gediend
De belangen van rechthebbenden worden gewaarborgd met normen voor transparantie en inspraak, met name als het gaat over eventuele beleggingen of besteding aan sociaal-culturele fondsen. Transparantie staat ook voorop bij het omgaan met gebruikers, inzake de vertegenwoordigde rechten, tarieven en vergoedingsgrondslagen. Er zijn ook normen voor de kwaliteit van serviceverlening, zoals het bijhouden van het adressenbestand en de afhandeling van mutaties.
Voor gebruikers is er een uniforme klachten- en geschillenregeling, en indien een klacht niet binnen twee maanden naar tevredenheid is afgehandeld, kan de klager het geschil aanhangig maken bij de onafhankelijke Geschillencommissie Auteursrechten.

Openheid van zaken
Niet alleen gebruikers en rechthebbenden kunnen volgen wat de CBOs doen, er wordt via jaarverslagen en de website openheid van zaken gegeven over de financile gegevens, de gehanteerde norm voor de kosten van beheer, in voorkomende gevallen over het beleggingsbeleid, de verdeling van gelden binnen uiterlijk drie jaar, de nevenfuncties en bezoldiging van bestuurders en directie. De factsheets over de CBO's bevatten een beknopt overzicht van de belangrijkste informatie met hyperlinks naar de relevante documenten op de websites van de organisaties zelf.
Het College van Toezicht Auteursrechten ontvangt van alle CBOs vier keer per jaar volledige en actuele informatie via een gestandaardiseerde rapportage. 

Niet vrijblijvend
Het CBO-Keurmerk is niet vrijblijvend. Het hebben van een keurmerk is voorwaarde voor het lidmaatschap van VOI©E  en wanneer een CBO voor haar primaire activiteiten samenwerkt met een andere CBO, zal ook deze aan de Keurmerkcriteria moeten voldoen.

Documenten:

CBO-Keurmerkcriteria
Bijlage 1: Normenkader
Bijlage 2a: Mutatieoverzicht te verdelen rechtenopbrengsten
Bijlage 2b: Kerncijfersoverzicht
Bijlage 3: Template voor periodieke uniforme rapportering 
              aan het CvTA

              - Instructie voor invullen template
Bijlage 4: Richtlijnen goed bestuur en integriteit cbo's
Bijlage 5: Onderhandelingsprotocol
Bijlage 6: Keurmerkreglement
Bijlage 7: Keuringsprocedure
Bijlage 8: Aanvraagformulier

 

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.