Concept keurmerk cbo's in consultatie

Op 28 mei jl. is een consultatieronde gestart voor het concept keurmerk voor collectieve beheersorganisaties onder diverse (vertegenwoordigers van) belanghebbenden en instanties. Commentaar kan worden ingediend tot en met 27 juni 2010.

MKB-Nederland, VNO-NCW en VOI©E hebben afgesproken dat de gedragscode die VOI©E in 2008 heeft geïntroduceerd, in 2010 zal worden ‘geoperationaliseerd’, dat wil zeggen dat alle normen goed en objectief toetsbaar zijn in de vorm van keurmerkcriteria en dat deze onafhankelijk getoetst worden door de verlener van het keurmerk. Dit is een van de projectplannen die partijen hebben afgesproken in de gezamenlijke werkgroep 'Pastors'.

Zelfregulering
Een goed werkend systeem van zelfregulering door het operationaliseren van de VOI©E-gedragscode in de vorm van een keurmerk of certificering zou het wettelijke toezicht kunnen vereenvoudigen. VNO-NCW, MKB-Nederland en VOI©E achten het essentieel dat het keurmerk het product is van zelfregulering die zijn verankering krijgt in de wet en dat de wetgever ervoor zorgt dat versterkt toezicht plaatsvindt op collectieve beheersorganisaties die niet deelnemen aan de zelfregulering. Afhankelijk van de resultaten van het keurmerk zal door partijen bekeken worden of het opportuun en nodig is om als tweede stap over te gaan op certificatie onder accreditatie. Vermeden moet worden dat er dubbel toezicht ontstaat.

De Keurmerkcriteria worden vastgesteld door een zogenoemd ‘College van Deskundigen’ waarin alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn. Dat zijn naast de collectieve beheersorganisaties zelf, de twee groepen die zij bedienen: rechthebbenden en ‘gebruikers en/of betalingsplichtigen’. Die laatste groep wordt in dit College vertegenwoordigd door VNO-NCW en MKB-Nederland. Het College van Deskundigen heeft een onafhankelijke, door het Nederlands Keurmerkinstituut toegewezen voorzitter.

Consultatieprocedure
De conceptdocumenten zijn voor consultatie toegezonden naar VNO-NCW en MKB-Nederland, die ze ook onder de aandacht van hun leden zullen brengen; de collectieve beheersorganisaties (inclusief niet-leden van VOI©E die in het wetsvoorstel toezicht worden genoemd); het College van Toezicht Auteursrechten en naburige rechten; de ministeries van Economische Zaken, Justitie en OCW; het bestuur van Stichting Auteursrechtbelangen; de Consumentenbond; de leden van de werkgroep auteursrecht van de Tweede Kamer; de voorzitter van de werkgroep ‘Verbetering incasso auteursrecht en naburige rechten’; de voorzitter task force Rechten NPO; de projectleider Stichting Geschillencommissie. Commentaar kan worden ingediend tot en met 27 juni 2010 om 24.00 uur.

Hoe verder?
In de tweede helft van 2010 zullen eerst pilots plaatsvinden om criteria en normenkader op functionaliteit te toetsen. Aan een aantal criteria kan niet eerder dan in 2011 worden voldaan, wat bij de desbetreffende conceptbepaling is vermeld. Een aantal bijlagen is nog niet gereed omdat daaraan door betrokken partijen en instanties nog wordt gewerkt, maar dat staat de (eerste) vaststelling van de keurmerkcriteria niet in de weg. Dit betreft onder meer ‘het onderhandelingsprotocol’, een gedragscode ‘integer bestuur’, het aanvraagformulier voor een keurmerk, de keuringsprocedure en het (beeld)merk van het keurmerk (dat in deze concepten vooralsnog het ‘VOI©E-Keurmerk’ wordt genoemd).

28-05-10

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.