Samenwerkingsprojecten met bedrijfsleven grotendeels op schema

De projecten die in de werkgroep Pastors tussen VOI©E, VNO-NCW en MKB Nederland zijn afgesproken, liggen grotendeels op schema. Het gaat om de projecten ‘basisregistratie’, elektronisch factureren, gezamenlijk onderhandelen, operationaliseren van de Gedragscode, onafhankelijke geschillenbeslechting en gezamenlijke voorlichting.

Sinds 1 januari 2009 hebben Buma en Sena een gezamenlijke basisregistratie ingericht onder het Service Centrum Auteurs- en Naburige Rechten (SCAN). Het project om eind dit jaar Reprorecht en Videma hierop aan te sluiten ligt op koers.

Begin 2010 is een pilot met e-factureren gestart, gebruikmakend van acceptemail waarbij vanuit SCAN de huidige e-factuurmogelijkheden breed aangeboden worden aan het bedrijfsleven en de aansluiting van andere CBO’s op het e-factuursysteem mogelijk wordt gemaakt.

Het project gezamenlijk onderhandelen gaat nu van start in een voorbereidende paritaire werkgroep waarin afspraken worden gemaakt over de indeling in clusters voor het gezamenlijke onderhandelingsproces en de status van daar gemaakte afspraken (het onderhandelingsprotocol).

VOI©E wil voor 1 juli 2010 de Gedragscode omgezet hebben in een keurmerk. De implementatie en naleving van de gedragscode zullen zodoende door middel van kwaliteitsmeting helder worden gemaakt. De Gedragscode van VOI©E wordt in samenspraak met de belanghebbenden (rechthebbenden en gebruikers die zitting hebben in een Deskundigencommissie) omgezet in een set objectief toetsbare normen.

Cbo’s hebben in 2009 hun klachtenregeling voor gebruikers bekend gemaakt en vermeldt op de website volgens richtlijnen van VOI©E. VOI©E heeft op de website een online klachtenloket geopend: klachten worden doorgeleid naar de desbetreffende cbo’s en de beantwoording wordt gevolgd. In samenspraak met Justitie wordt dit jaar gewerkt aan een onafhankelijke geschillencommissie die per 1 januari 2011 operationeel is.

Partijen gaan dit jaar ook gezamenlijk aan de voorlichting werken om misverstanden over de uitvoering van overeengekomen regelingen te voorkomen.

15-01-10

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.