2009 goed afgesloten - 2010 jaar van de waarheid

Leden van VOI©E sloten 2009 heel goed af, waardoor de eindbalans toch weer positief kan worden genoemd. Met name de afspraken van Buma met relevante marktpartijen waren een belangrijke doorbraak. 2010 wordt voor VOI©E het jaar van de waarheid.

Buma kon kort voor de kerst maar liefst drie goed nieuws berichten uitbrengen. De samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland KHN) is hersteld. Er is een nieuwe deal met YouTube waarmee tevens het particulier gebruik van embedded files grotendeels is gecoverd. En een gezamenlijk persbericht met VNO-NCW en MKB Nederland over de afspraak dat zakelijk gebruik van embedded files vooralsnog ook niet in rekening wordt gebracht van bedrijven en dit jaar met betrokken partijen verder wordt gesproken.

De afspraken over embedded files komen als geroepen, nu blijkt dat in de Tweede Kamer nog steeds veel misverstanden en vragen over deze problematiek blijken te leven. De druk is nu van de ketel en betrokken partijen kunnen nu in alle rust gaan praten over nieuwe regelingen voor internetgebruik. Want het mag niet ter discussie staan dat een persoon of rechtspersoon die auteursrechtelijk beschermd werk op zijn website beschikbaar stelt – onafhankelijk welke techniek er ook voor wordt gebruikt – in beginsel dat werk openbaar maakt en daarvoor dus in beginsel toestemming nodig heeft, behoudens uiteraard de beperkingen die bij de wet zijn gesteld. Dat staat los van de vraag op welke wijze en met welke partij(en) die beschikbaarstelling via internet het beste kan worden geregeld. Door de afspraken met YouTube heeft Buma in ieder geval een goede basis voor toekomstige regelingen gelegd.

SENA heeft een heel goed jaar achter de rug en lanceerde samen met KHN en MKB Nederland de campagne ‘muziek werkt’. Op de komende Horecava (11 – 15 januari aanstaande) vertelt trendwatcher & horecaconsultant Michael Wieler met beeld en geluid over de meerwaarde van muziek in de horeca. Aan bod komt welke invloed muziek heeft op ons humeur en onze keuzes. SENA presenteert hiermee de nieuwe website MUZIEKWERKT.NL.

Reprorecht heeft overeenstemming kunnen bereiken met VNO-NCW en MKB Nederland over ongewijzigde verlenging van de overeenkomst 2009 – 2010. Dit jaar jaar zal gesproken worden over de toekomst. MKB Nederland is zeer te spreken over de verbeterde serviceverlening aan kleine ondernemers.

Het is een goede zaak dat ook de sociale partners zich gaan bekommeren over de schadelijke effecten van piraterij voor de creatieve sector. De FNV heeft zich eind 2009 sterk gemaakt voor de werkgelegenheid in onze sector. Volgens de FNV zijn de maatregelen die werkgroep Gerkens voorstelt voor de toekomst van het auteursrecht  riskant voor de werkgelegenheid in de sector. Lees hier de brief van de FNV.
Ook de Europese sociale partners in the audiovisuele sector waarschuwden voor de bedreigingen van werkgelegenheid als gevolg van piraterij. 

Positieve berichten bij de jaarafsluiting van het College van Toezicht. Uit het rapport over de verdeling van gelden blijkt bijvoorbeeld dat Buma en Sena ruim 80% van de bedragen binnen een jaar verdelen en dat de resterende bedragen snel worden afgebouwd. Voor de branche als geheel geldt dat in 2008 ruim 90% van de gelden binnen drie jaren zijn verdeeld (ten opzichte van 85% in 2007). Voor zover gelden onverdeeld blijven is daar volgens het CvtA een rechtvaardiging voor. Het College van Toezicht constateert dat er een belangrijke inhaalslag is gerealiseerd met betrekking tot de verdeling van oude gelden. Het CvtA ziet, gezien deze verbetering, op dit moment geen reden om in te grijpen in het verdelingsbeleid.
aanbiedingsbrief MvJ
financieel rapport collectief beheer
jaarverslag 2008 CvTA

2010 jaar van de waarheid
Deze positieve berichten aan het eind van 2009 zouden in 2010 hun weerslag moeten vinden bij de behandeling van de belangrijke dossiers die dit jaar worden besproken: de toekomst van de thuiskopie, de aanpak van illegaal gebruik, de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen, het wetsvoorstel toezicht en de samenwerkingsprojecten met VNO-NCW en MKB Nederland zoals harmonisering en vereenvoudiging van tariefstelsels, basisregistratie van gebruiksgegevens, een keurmerk, onafhankelijke geschillenbeslechting en gezamenlijke voorlichting.

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.