VOIŠE bestaat 1 jaar

Op 8 april 2009 bestaat VOI©E 1 jaar, nog geen tijd voor een feestje, maar wel voor een traktatie: we zijn op de goede weg.

Op 8 april 2008 verscheen Aad Kosto voor notaris Rozelaar om, handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de leden van VOI©E deze vereniging op te richten en de statuten vast te stellen.

 In het eerste jaar van VOI©E is er veel gebeurd. Er is direct een aanvang genomen met de implementatie van de Gedragscode. De voorzitter heeft zijn ronde gemaakt langs alle betrokken partijen: het ministerie van Justitie, Kamerleden, de voorzitters van VNO-NCW en MKB Nederland, maar ook is natuurlijk gesproken met de ministers en betrokken ambtenaren van de ministeries van OCW en Economische Zaken. Op initiatief van staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken, die uitvoering moest geven aan de motie tot één factuur, is VOI©E samen met VNO-NCW en MKB Nederland rond de tafel gezet om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Dit resulteerde in een gezamenlijk ‘verbeterplan’ dat de staatssecretaris aan de Tweede Kamer heeft aangeboden om zelfregulering een kans te geven.
Inmiddels lag er al een wetsvoorstel tot verbreding en aanscherping van de wet op het toezicht, waarin naar het oordeel van VOI©E te weinig met zelfregulering wordt rekening gehouden. Per 1 september is ondergetekende als directeur aangesteld en konden wij aan de slag om samen met de leden en de inmiddels door partijen gevormde werkgroep, onder onafhankelijk voorzitterschap van Marco Pastors, het verbeterplan vorm te gaan geven. Er is een actieplan met bijbehorende begroting en contributieregeling vastgesteld en er zijn diverse werkgroepen gevormd: voor de incasso, voor de juristen, voor de uitwerking van de met de bibliotheken overeengekomen intentieverklaring tot samenwerking bij massadigitaliseringsprojecten en voor de communicatiedeskundigen. Er zijn gezamenlijke reacties opgesteld op het wetsvoorstel toezicht en op een discussienota van het College van Toezicht over integer bestuur. Dieptepunt was het afscheid dat wij moesten nemen van een van onze initiators en inspirators, de betreurde veel te vroeg gestorven André Beemsterboer. Begin 2009 kon de eerste versie van de nieuwe portal tot de wereld van het collectief beheer worden gepresenteerd: www.voice-info.nl en verscheen de nieuwe wekelijkse nieuwsbrief ‘VOI©Email’. Met de aanstelling van Marleen van Vliet beschikt VOI©E (en Stichting Auteursrechtbelangen) over een professionele fulltime bureaubezetting voor secretariaat en communicatie. Kort na onze eerste verjaardag zal het rapport van ‘de werkgroep Pastors’ verschijnen en kunnen de leden aan de slag met het uitwerken van de verbeterplannen.

Er zijn in het eerste jaar al vele goede stappen gezet in samenwerking met al onze leden en we zijn dan ook zeker op de goede weg. Ook is duidelijk dat er nog veel werk verzet zal moeten worden om het imago van onze sector te verbeteren en het vertrouwen in de zelfregulerende kwaliteit van onze branche te herstellen.

08-04-09

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.